Kvalitet i Sertifikati


Milkop Raska - Sertifikati i politika kvaliteta

 

Mlekara Milkop ima uspostavljen sistem HACCP i efikasno ga primenjuje.

Uspostavljen Sistem menadžmenta bezbednosti hrane u skladu sa zakonskom nacionalnom regulativom i međunarodnim standardom SRPS ISO 22000:2007.

Efektivan i efikasan Sistem menadžmenta kvalitetom, prema zahtevima SRPS ISO 9001:2008 koji Milkop konkretnim ciljevima kvaliteta stalno primenjuje.

Politika bezbednosti hrane i Politika kvaliteta u Milkop-u

Osposobljenost i motivacija za timski rad, u kome se ceni i koristi iskustvo i veština svakog zaposlenog, je garancija da će se održavati i unapređivati kvalitet i bezbednost hrane u cilju zadovoljenja naših kupaca.